MEDI (Primària)

Competències específiques en Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

La matèria de Medi és una de les que ha canviat més, almenys formalment. En total, hi ha tres blocs de sabers i cadascun té diversos apartats:

Blocs de sabers

  1. Cultura científica (Iniciació a l’activitat científica, La vida al nostre planeta i Matèria, forces i energia).
  2. Tecnologia i digitalització (Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge i Projectes de disseny i pensament computacional).
  3. Societats i territori (Reptes del món actual, Lliçons del passat, Alfabetització cívica i Consciència ecosocial).

A continuació, classifiquem en blocs cada una de les deu competències específiques. Al costat del número de CE hi ha un titolet en cursiva, creat per l’autora del bloc.

CULTURA CIENTÍFICA

Competències específiques:
CE 2Iniciació a l’activitat científica
Plantejar-se preguntes sobre el món aplicant les diferents formes de raonament i mètodes del pensament científic, per interpretar, respondre i predir els fets i fenòmens del medi natural, social i cultural, i per prendre decisions creatives i decidir actuacions ètiques i socialment sostenibles.
CE 4Salut i equilibri personal (antiga dimensió)
Conèixer i prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, a partir de l’adquisició d’hàbits fonamentats en coneixements científics, per aconseguir el benestar físic i emocional i afavorir la convivència.
CE 8Igualtat de gènere
Reconèixer, valorar i defensar la diversitat i la igualtat de gènere reflexionant sobre qüestions ètiques i mostrant empatia i respecte, per tal de construir una societat diversa, equitativa i contribuir al benestar individual i col·lectiu i a la consecució dels valors dels drets humans.

TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ

Competències específiques:
CE 1La digital
Seleccionar i utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient per tal de buscar informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa, i per crear continguts segons les necessitats digitals del context.
CE 3Projectes cooperatius i pensament computacional
Resoldre problemes i reptes generant cooperativament un producte creatiu i innovador a partir de projectes interdisciplinaris, utilitzant diferents formes de raonament com el pensament de disseny i el pensament computacional, per respondre a necessitats concretes.

SOCIETATS I TERRITORI

Competències específiques:
CE 5Patrimoni cultural i natural
Analitzar les característiques de diferents elements o sistemes del medi natural, social i cultural, identificant la seva organització i propietats, establint relacions entre ells, per tal de reconèixer el valor del patrimoni cultural i natural i emprendre accions per a un ús responsable, i la seva conservació i millora.
CE 6 — ODS
Analitzar críticament les causes i conseqüències de la intervenció humana a l’entorn integrant els vessants social, econòmic, cultural, tecnològic i ambiental definits en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per tal de promoure la capacitat d’afrontar els problemes, aportar solucions i actuar de manera individual i col·laborativa en la seva resolució, posant en pràctica hàbits de vida i de consum responsables i sostenibles.
CE 7Present i futur
Observar, detectar, comprendre i interpretar canvis i continuïtats del medi natural, social i cultural, analitzant relacions de causalitat, simultaneïtat i successió, per explicar i valorar les relacions entre diferents elements i esdeveniments que permeten entendre el present i imaginar futurs possibles.
CE 9Ciutadania (antiga competència bàsica 12)
Participar de la vida social de manera eficaç i constructiva respectant i aprofundint en el desenvolupament dels drets humans i dels infants i de les minories, per tal d’aconseguir una ciutadania activa, responsable i implicada.
C10Ciutadania 2 (antiga competència bàsica 13)
Valorar el funcionament de les administracions públiques, a partir dels principis i els valors que es desprenen de l’ordenament jurídic que regula la nostra convivència, per protegir els drets civils i polítics i generar interaccions respectuoses i equitatives promovent la resolució pacífica i dialogada dels conflictes.

Font: Elaboració pròpia a partir del DECRET 119/2015 i del DECRET 175/2022.

Segons el meu criteri, aquests són els encerts (semàfor verd) i les pífies (semàfor vermell) del nou DECRET 175/2022 en Medi Natural, Social i Cultural.

  • Passem de 13 competències bàsiques a 10 competències específiques.
  • Només hi ha una matèria, no dues com amb l’anterior normativa (Medi Social i Medi Natural).

  • Passem de posar nota a quatre dimensions a haver d’avaluar 10 competències específiques.
  • El bloc de Digitalització (CE1 i CE3) és totalment prescindible. La competència digital és transversal.
  • La CE8 sobre la Igualtat de gènere és un altre afegit. Ja hi ha un vector.

En conclusió, teòricament el nou currículum de Primària ens simplifica la feina, però continua havent-hi massa coses a avaluar. És un currículum massa extens.

Què en penses? Digues la teva als comentaris!

Leave a Reply

Quadern digital adaptat al nou currículum

Millora el registre d'activitats de totes les matèries amb aquest quadern adaptat al DECRET 175/2022 i creat per a fer-lo servir amb el teu Google Drive. Permet avaluar totes les competències específiques.

%d bloggers like this: